Het Waterman tijdperk


De man met de waterkruik (introductie).

In dit verhaal wil ik wat dieper in gaan op een aantal orakel verhalen uit de Bijbel.
Het gaat hier om de vraag van de discipelen, waar zij het avondmaal zouden kunnen bereiden.

Ooit heb ik al mijn ontdekkingen in een soort van manuscript opgetekend, maar nooit echt gepubliceerd. Het ging immers om mijn zoektocht, mijn waarheid, niet meer dan dat.
Maar deze spirituele pagina vind ik inspirerend en het schept ruimte.
Ik ga ervan uit dat de mensen die zich op deze pagina begeven, zich ook op het spirituele pad begeven, of daar toch minstens in geïnteresseerd zijn.

Mijn werk is niet altijd poëtisch, noch als een gedicht bedoeld. Het is slechts dat wat ik op mijn spirituele pad ontdekt heb. En dan nog is het mijn waarheid, niet per definitie een waarheid die ik opdring, of verklaar als zijnde de waarheid, maar het voelt goed voor mij. Het is een bron waaruit ik mag putten, het is een bron die mij de puzzelstukjes aanreikt om het plaatje kloppend en passend te maken. Maar het is mijn plaatje en niet per definitie het plaatje van de ander. Alles past, maar afhankelijk van uw eigen spirituele ontwikkeling past het wel of niet.

Ook over dit verhaal over de man met de waterkruik, kan ik zeggen dat het mijn interpretatie is op dat wat ik meen begrepen te hebben. Zit er een logica in mijn denken en werk? Ja, voor mij wel, omdat het voor mij alles omvattend een geheel vormt met het scheppingsverhaal en de reden van onze aanwezigheid in deze wereld die ons de levensvragen doet stellen. Dat we deze vragen stellen is al een bewijs dat we in onwetendheid gedompeld zijn en het ons tot taak gesteld is om de onderste steen boven te halen. En ja, ik kan daar heel diep op in gaan, want op elk antwoord vormen zich weer nieuwe vragen. En deze verlangen ernaar om beantwoord te worden.

Hij die zoekt zal vinden, is een opmerking, gemaakt door Christus, als antwoord op de vraag waar wij zouden moeten zoeken. Uiteindelijk vond ik het in de schelp van mijn eigen hart. En dit gezegd hebbende herinner ik mij de talloze mooie verhalen die ik tegengekomen ben op mijn pad, die beschrijven hoe mooi het is om te mogen zoeken en ervaren en hoe vaak je dit zoeken buiten jezelf doet in plaats van binnen in jezelf. Is dat ook niet de externe strijd die we in oorlogen voeren?

Absoluut. Maar als daar het zoeken je niet zal bevredigen en je niets anders meer kan, dan is terugkomen heilig. Wanneer de mensheid in staat is om de oorlogen te staken en deze strijd in zich zelf aan durft te gaan, dan zal het Jeru-Salem op je neerdalen, dan kun je deelnemen aan het laatste avondmaal, dan zul je de man met de kruik vinden en weten wat zijn betekenis inhoud.

Elke ontdekking is als een verrassing en de verrassing leidt tot verwondering en eenmaal verwonderd, zal het je verrijken in de geest en je zal lachen om de dwaling waarin je je ooit bevond. Het is het opstaan uit de dood. De opstanding waar zo naar verlangd wordt. Sta op, nu, in dit leven kun je opstaan, de omstandigheden zijn ernaar. Luister naar de man met de kruik, of liever, begrijp de tijdsaanduiding van dit orakel waarin de trillingsfrequentie zich aan het verhogen is.

Is het niet zo dat er altijd verteld is dat de ware kennis zich pas in de laatste dagen zal openbaren aan de mens? Dit is de tijd van het grote ontwaken. Dit is de tijd van de man met de kruik, laat het u inspireren.

De man met de 2 waterkruiken

De discipelen vroegen aan Jezus waar zij het laatste avondmaal, voor de kruisiging zouden kunnen voorbereiden. Jezus wees ze naar een stad, die gelijk staat aan de hartstad Jeru-Salem. Met andere woorden is de verwijzing naar het laatste avondmaal een verwijzing naar ons als zoekende mens om op te staan uit de dood en dat zal gevierd worden met het laatste avondmaal. Hij zei immers; Kom in navolging van Mij.

In deze stad zouden zij een man treffen die een waterkruik zou dragen en de discipelen naar het vertrek zou leiden waar zij het avondmaal zouden kunnen bereiden. De man met de waterkruik staat symbool voor het watermantijdperk, de tijd waarin wij nu leven. Dus vertaald is de betekenis van de man met de waterkruik, de verwijzing naar de mensheid in de laatste dagen waar ook de zegels van de verborgen inzichten voor de massa beschikbaar zouden worden.

Het vertrek waar deze man met kruik ons naar verwijst is het vertrek waar het huwelijk zich zal voltrekken, zoals, in die strekking beschreven staat in de bijbel en andere geschriften.

Het huwelijk is niet een huwelijk tussen een man en een vrouw, of een huwelijk van de Christus met een partner, maar de eenwording van de zielensplitsing die na de Adam, de mens van God gescheiden heeft. In het vertrek zou men zijn rust vinden op het bed, wat betekent dat het zoeken is beëindigd en de ziel zijn rust hervonden heeft in de Vader.

Betekent dit dan dat we als mensheid verlost zullen zijn van het juk van de Demiurg?

Nee, slecht zij die tot de opstanding weten te komen, zullen deze verlossing bereiken door hun eigen inzet.

Een passage uit de geschriften verteld ons het volgende;

Twee mensen werken op het land. Eén, zal worden opgenomen, de ander zal achterblijven enzovoort.  Daar zit geen willekeur in zoals veel mensen zullen denken. Het is volledig afhankelijk van de spirituele ontwikkelingsgraad van de mensen zelf. Ook al hoor ik mensen soms zeggen; ja, maar ik ben een goed christen, ik ga dan toch mee in die opname? Dan zeg ik dat alleen God diegene opneemt die in het hart volledig doordrongen zijn van de essentie.

Jezus zei: Er is niemand die op mijn voorspraak het koninkrijk Gods kan betreden, slechts hij die er zelf volledig van doordrongen is, zal er binnengaan.

Hij zegt dus met andere woorden, Hij die in navolging van mij gekomen is, zal toegelaten worden.
Nog anders verwoord, luidt het zo; Degene die in staat is om tijdens dit leven tot de “innerlijke “  opstanding te komen, heeft de cirkel doorbroken en zal één zijn met het koninkrijk God’s.

Die opstanding betekend de verlichting van je zielenwezen. In de ogen van het goddelijke Zijn is de mens die in onwetendheid leeft, dood. Het is de roes, of wel de droom toestand die jou doet geloven dat je leeft, maar dat is niet zo. Wel is het zo dat het lichaam een instrument is dat je mag gebruiken om tot deze opstanding te kunnen komen. Snap je nu ook dat het voor de meeste mensen onmogelijk is om dit in een enkele incarnatie te kunnen bereiken? Je blijft net zolang terug komen tot je het begrepen hebt.

De enige dood die door mensen ervaren wordt is het fysieke afleggen van de stoffelijke vorm.
Maar men ervaart niet dat leven op deze laag trillende frequentie al dood is en dus niet in de goddelijke zin als leven wordt beschouwd, tenzij je daarin op weet te staan.

Het waterman tijdperk is, sprekende van de vier kosmische seizoenen de kortste en meest heftige tijd in deze kosmische cycli. Dat is goed merkbaar. De tijd vliegt en alles moet snel en liefst nog sneller. Een jaar is zo voorbij.

 

INTRODUCTIE DE TWEE KRUIKEN VAN DE WATERMAN  

De twee tot één maken.

We leven in een magische tijd, die via jouw ‘Innerlijke Magiër' een einde doet maken aan de tweedeling! Dit vindt plaats via jouw ziel en hart in verbinding met de Al-Geest waardoor deze tweedeling zich transformeert tot eenwording. Dit in tegenstelling van de magiërs van de duisternis de Archonten. Het “Zo binnen zo buiten, zo boven zo beneden” is naar buiten brengen wat in jouw innerlijke wereld te vinden is en datgene wat buiten fysiek is tot één in bewustwording te doen worden. Het is het twisten en twijnen wat het leven via jouw ziel in een harmonisch lemniscaten pentagram patroon spint in haar natuurlijke kwadranten, lemniscaten beweging. Jij kan deze magische innerlijke twistende kracht van 1+1=3 als “De twee tot één maken” verduidelijkt worden op weg in bewustwording.

“De Lemniscatenlevensloop in zijn twisten en twijnen doet schrijnen en ontvouwen tot een prachtig Lichtkleed”⛤ Het gratis verdiepingsartikel van ruim 21 pagina’s wordt op 1 Februari met Nieuwe Maan in Waterman verzonden. De benaderingswijze is de handreiking tijdens het preludium vanuit mijn ziel waar het esoterische, gnostische, metafysische, astrologische, nummerolochische en de tarot als het credo van onderzoek alles en behoud het goede doorklinkt. We leven dan ook in een tijd ter voorbereiding van dat wat ons nu nog te boven gaat. Het is dan nu de tijd, dat van een iedere ziel gevraagd wordt om zich te omgorden, om de grote transitie in bewustwording, voor het tijdvenster zich sluit, vanuit het hart mogelijk te maken. Het artikel bevat onontdekte informatie, dat met het nieuwe Lichttijdperk o.a. met de boeken Aquarius Evangelie logion 22 ~ Thomas evangelie logion 106 ~ Het Evangelie van de Waarheid (Nag Hammadi) en De Kracht van de Schepping resoneert.

Zo ook: “Nog veel heb Ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid.” [Johannes 16:12-13]. "Niets is verborgen dat niet onthuld zal worden, en niets is geheim dat niet bekend zal worden" [Lucas 12:2 ]. “Als je opgaat in de Maan, mis je de éénheid die het Licht mogelijk doet worden die de schijn en zijn duisternis verdrijft”⛤ “Mensen die niet de waarheid wensen te horen, omdat ze hun geplagieerde illusies instant wensen te houden, i.p.v. te luisteren naar de Levende Geest via de ziel vanuit hun hart te doen spreken”. ⛤ Hart-groet ~ Christus in u en u in Christus,

Bronvermelding: Guido Paratge


Na de introductie schreef Guido een prachtig artikel over "de man met de twee kruiken. Ik ervaar het als het verlengstuk van mijn eerder gepubliceerde verhaal in 2012 over de toen door mij ontdekte betekenis ervan, maar dan vanuit meerdere aspecten belicht. Het is een aanrader en voor mij een eer dit met de wereld te mogen delen. Het artikel bevat 26 pagina's. 

Hieronder vind je een link die je leidt naar het artikel.
Moge het Licht jou ten delen vallen 


Push the button.