Het aardse leven vanaf Kaïn en Abel en Seth en het vervolg van het Geheimboek van Johannes

 

Kaïn en Abel

Toen zag Jaldabaoth de maagd die naast Adam stond en hij werd vervuld van onbezonnenheid: hij wilde een nakomeling uit haar doen voortkomen. Hij bedoezelde haar en verwekte de eerste zoon en evenzo de tweede: Jave, het berengezicht en Elohim, het katte gezicht. De een is rechtvaardig de ander echter, onrechtvaardig: Elohim is de rechtvaardige, Jave is de onrechtvaardige.

De rechtvaardige stelde hij over het vuur en de wind, de onrechtvaardige stelde hij over het water en de aarde. Dezen zijn het die in alle geslachten der mensen  tot op de huidige dag Kaïn en Abel genoemd worden.

De echtelijke gemeenschap ontstond door de Eerste Heerser.(Jaldabaoth). Hij verwekte in Adam de voortplantingsdrift, zodat het deze drift is die door de gemeenschap een beeld van hun namaakgeest voortbrengt. De twee Heersers (Jave en Elohim) echter, stelde hij over de elementen, zodat ze over het graf heersen

Seth

Adam bekende haar wier natuur aan de zijne gelijk was en verwerkte Seth. En zoals gebruikelijk is bij het geslacht dat in de hemel is, bij de eonen, zond de Moeder het hare: de Geest daalde tot haar (Eva) af, om de natuur die aan hem gelijk is, naar voorbeeld van het Pleroma op te wekken om hen op te wekken uit de slaap en de boosheid van het graf. En zo bleef hij (de Geest) voor een tijd werkzaam bij het geslacht, opdat wanneer de Geest uit de heilige eonen komt, hij hen buiten de tekortkoming plaatst, tot herstel van de Eon, opdat deze een heilig Pleroma wordt en er geen tekortkoming meer in is.De verlosten: Citaat uit het Geheimboek van Johannes.

Ik nu zei: Christus, zullen de zielen allemaal gered worden tot de zuiverheid van het Licht? Hij zei tot mij: ‘je bent daar op een gedachte betreffende verheven zaken gekomen die moeilijk aan anderen geopenbaard kunnen worden, uitgezonderd degenen die tot dat onwankelbare geslacht behoren. Zij op wie de Geest des Levens neerdaalt, nadat ze met Kracht verbonden zijn, zullen gered en volkomen gemaakt worden en zij zullen waardig zijn naar de Grote Lichten op te stijgen.
Want zij zullen waardig zijn zich bij hen te reinigen van alle kwaad en de verlokkingen van de boosheid. Daarbij zullen ze aan niets anders aandacht schenken dan aan de onvergankelijke vergadering en alleen daaraan denken, zonder toorn, na-ijver, vrees, begeerte en verzadiging.

En zij zullen door dit alles niet overweldigd worden, noch door iets (anders) van hen, met uitzondering alleen van het vlees waarvan zij zich bedienen in afwachting van het moment dat ze uit het lichaam gevoerd worden en door de Ontvangers aangenomen zullen worden.
Het onvergankelijke eeuwige leven en de roeping waardig, zullen ze daarbij alles dulden en alles verdragen om de strijd te volbrengen en het eeuwige leven te beërven.

Ik zei: Christus, als de zielen waarin de Kracht en de Geest des Levens zijn ingegaan, dit alles niet gedaan hebben, wat moeten zij dan doen om toch gered te worden?

Hij zei tot mij: ‘Degenen in wie de Geest komt, zullen in elk opzicht geheel en al leven en aan de boosheid ontkomen. Want de Kracht komt in alle mensen, want zonder haar kunnen ze niet staan. Pas nadat ze verwekt is wordt de Geest des Levens tot haar gebracht.
wanneer dan deze sterke, levenschenkende Geest gekomen is, versterkt hij de Kracht. D.w.z. de ziel en hij dwaalt niet meer tot boosheid af. (de Ziel) echter, van degenen in wie de namaakgeest komt, wordt door deze meegesleurd en raakt op een dwaalspoor’.

De aanwijzing wijst in de richting van de DNA code. De manipulatie middels het vaccin maakt dat er een namaakgeest over de mensen komt die gevaccineerd zijn, althans, dat is wat ik er als puzzelstukje uit kan halen.

Ik nu zei: Waar zullen hun zielen heengaan, wanneer ze uit het vlees komen?
Hij Lachte en zei: ‘wanneer de Ziel, dat is de Kracht, de namaakgeest overtreft, dan is ze sterk: ze ontvlucht de werken der boosheid en door de onvergankelijke zorg wordt ze gered en omhoog gevoerd naar de rust der eonen.’


Geen reïncarnatie voor de niet-gnostici

Ik Johannes nu zei: Christus, wat gebeurt er met de zielen die in het geheel niet tot kennis zijn gekomen, of wel: waar zullen zij heengaan?
Hij zei tot mij: op hen is in hun gestruikeld een namaakgeest zwaar gaan drukken en zo maakt hij hun ziel zwaar, trekt haar naar de werken der boosheid en brengt haar zo in de vergetelheid.
Nadat ze het kleed (van het lichaam) heeft uitgetrokken, geeft hij haar over aan de machten die bij de Heerser ontstaan zijn. Deze slaan haar opnieuw in de boeien en gaan met haar rond totdat ze gered wordt uit de vergetelheid, kennis verwerft en zo volmaakt wordt en verlost wordt.

Ik nu zei: Christus, hoe kan de ziel weer klein worden en weer in het geslachtsorgaan van de moeder of de man ingaan? Hij verheugde zich over mijn vraag en zei: “je bent gelukzalig, dat je het kunt volgen, want daarom wordt zij (de Ziel) gegeven aan een ander in wie de Geest des Levens is, om hem na te volgen. En door naar hem te luisteren wordt zij door hem gered, zonder evenwel gereïncarneerd te worden.

De afvalligen

Ik zei tot hem: Wat gebeurt er met de zielen van hen die kennis gehad hebben, maar zich hebben afgewend?
Hij zei tot mij: “zij zullen naar de plaats gaan waarheen de engelen der Armoede zich zullen terugtrekken, aan wie geen bekering ten deel is gevallen en zij zullen daar bewaard worden tot de dag waarop de straf voltrokken wordt: iedereen die de Heilige Geest gelasterd heeft, zal gepijnigd worden met een eeuwige straf.

Jaldabaoth keert zich opnieuw tegen de mens

Ik nu zei: Christus, waar is de namaakgeest vandaan gekomen?
Hij zei tot mij: Toen de Moeder (Barbelo), die rijk is aan erbarmen is, namelijk de Heilige Geest, de barmhartige, die met ons geleden heeft – d.w.z. Begrip van het Licht -, het zaad (bijstond) dat zij het doen opschieten in het denken van de mensen van het geslacht van de volmaakte eeuwige Lichtmens, begreep de eerste Heerser dat zij hem overtreffen en de verhevenheid van hun wijsheid en hij wilde zich van hun onderscheidingsvermogen meester maken. Daar hij onwetend is, wist hij niet dat ze wijzer waren als hij.

 

Het noodlot

Hij pleegde overleg met zijn Krachten en zij lieten het Noodlot ontstaan en bonden met maat, tijdsdelen en tijden de goden van de hemelen, de engelen, de demonen en de mensen om hen allen erdoor gebonden te laten zijn, zodat het over iedereen heerst: een slechte en gemene gedachte.

 

De zondvloed

En hij (Jaldabaoth/de schepper) kreeg berouw over alles wat door hem ontstaan was en hij besloot een overstroming over de hele schepping van de mens te laten komen. Maar de Grootheid van de Voorzienigheid, d.w.z. Begrip van het Licht, lichte Noach in en deze verkondigde het aan de mensen, maar zij geloofden hem niet.
( Het ging) niet zoals Mozes gezegd heeft: hij verborg zich in een ark’, maar hij verschool zich op een plaats. Niet alleen Noach, ook andere mensen van het onwankelbare geslacht gingen naar een plaats en verscholen zich in een lichtende wolk. En hij, Noach, besefte zijn superioriteit en die van hen die bij hem waren in het licht dat hen verlichtte, want de duisternis stroomde uit over alle dingen op de aarde.

 

Opmerking: de verwijzing is duidelijk gelijk aan het verhaal van Henoch. Ook hij werd door buitenaardse krachten opgenomen, gelijk de lichtende wolk waar Noach in is opgenomen, moet dit een buitenaardse ervaring geweest zijn.

 

De engelen van Jaldabaoth en de dochters der mensen

Hij pleegde overleg met zijn engelen en hij zond zijn engelen naar de dochters van de mensen om uit hen nageslacht te verwekken, tot hun genoegen. Zij hadden eerst geen succes. Ze stegen weer op en besloten gezamenlijk de namaakgeest te scheppen, waarbij ze de Geest die afgedaald was in gedachte hadden. En de engelen veranderde hun uiterlijk in de gedaante van haar echtgenoten en verzadigden hen met de geest die hen kwelt in de duisternis die uit boosheid is voortgekomen.
Zij brachten hun goud, zilver en geschenken en de metalen koper en ijzer en dergelijke dingen.
Zij brachten hen in verzoeking zodat ze aan hun onwankelbare voorzienigheid niet meer dachten.

En zij namen hen (de vrouwen) en verwekte kinderen uit de duisternis uit hun namaakgeest. Hij sloot hun harten af: zij werden verhard door de verharding van de Namaakgeest, tot nu toe.

 

Slot

De geprezene nu, de Moeder-Vader, die rijk is aan erbarmen, neemt gestalte aan in haar nageslacht. In den beginne…. Ik ging omhoog naar de volmaakte Eon.

Ik (Christus), zeg je dit, opdat je het opschrijft en in het geheim aan je geestverwanten doorgeeft. Want dit geheimenis hoort toe aan het onwankelbare geslacht. De Moeder nu is nogmaals voor mij komen staan – dit is nogmaals wat zij in de wereld gedaan heeft: zij heeft haar nageslacht hersteld – en zei hij; Ik zal jullie verkondigen wat geschieden zal. Ik heb je dit immers ook overgeleverd om het op te schrijven en veilig op te bergen.

Toen zei hij tot mij: Vervloekt is iedereen die dit doorgeeft voor een geschenk of voor eten of voor drinken of voor kleding of iets dergelijks. Hij gaf hem (Johannes), dit geheimenis en terstond werd hij voor hem onzichtbaar. En hij (Johannes) kwam tot zijn medeleerlingen en begon tot hen te zeggen wat hem door de Verlosser gezegd was.

 

Het geheimboek van Johannes