De Vier Yuga's

ontwikkelingsfasen van de mensheid

Wie heeft heeft er niet gehoord van het Vissen-tijdperk dat nu over aan het gaan is naar het Aquarius-tijdperk? Velen koppelen aan deze overgang een hoopvolle toekomstvisie, als zou het op handen zijnde Aquarius tijdperk beter zijn dan het vissentijdperk. Nu is het zo dat het ene teken van de dierenriem niet kwalitatief beter is dan het andere.

Zo wij een verbetering in de kwaliteit van het leven op aarde menen te bespeuren, moeten we daar een andere verklaring voor zien te vinden. Deze vinden we in de aloude vedische tekstboeken. Daar wordt melding gemaakt van een cyclus van vier tijdperken, yuga's genaamd – kali-yuga, dwapara-yuga, treta-yuga, en sat-yuga. Deze yuga's geven aan hoeveel procent van het volledige geestelijke vermogen geleefd wordt door de mensheid in het algemeen. In kali-yuga 0-25%, dwapara-yuga, 25-50%, treta-yuga 50-75% en sat-yuga 75-100%.

Door de eeuwen heen is er onzekerheid geweest over de begin en eindpunten van deze perioden. De leermeester van Paramahamsa Yogananda, Swami Shri Yukteshwar, heeft aan het begin van de vorige eeuw een boek gepubliceerd dat voor het eerst in duizenden jaren een duidelijke en overtuigende visie verschaft op de begin en eindpunten van deze vier yuga's.

Volgens Shri Yukteswar is de mensheid rond 1900 in het dwapara tijdperk gekomen. De lengte hiervan bedraagt ongeveer 2400 jaar, en het is een tijd, waarin de mensheid als geheel tot 50% van zijn geestelijk vermogen gaat ontplooien. Het vorige tijdperk, - kali-yuga - kenmerkte zich door het feit dat de mensheid slechts 25% van haar geestelijke vermogen leerde te gebruiken. Het vormde het donkere tijdperk, dat zich uitstrekte van 700 voor Christus tot 1700 na Christus.

In deze voordracht beschrijf ik de kenmerken van alle vier yuga's, en laat ik zien hoe de hele cyclus van 4 yuga's samenvalt met de 26000 jaar durende cyclus die gevormd wordt door de precessie van de aardas. De visie van Shri Yukteshwar, die de ik in deze lezing uiteen zal zetten, vormt een wetenschappelijk verifieerbare theorie, die de toenemende gezondheid, welvaart, communicatie en transport-mogelijkheden, die we sedert enkele eeuwen over de gehele wereld waarnemen, kan verklaren. Deze aloude yuga-theorie werd door Shri Yukteswar ontdaan van verschillende misvattingen en vormt thans een gefundeerde theorie die een algehele verbetering van het leefklimaat op de hele wereld voorspelt.

Aldus is het mijn vreugde u te laten zien dat er een gefundeerde reden tot optimisme over de toekomst bestaat. Deze kennis van de yuga's maakt een einde aan het doemdenken over de toekomst der mensheid, en plaatst de huidige wereldontwikkelingen in een kosmisch perspectief. Indien u iemand bent die zich zorgen maakt over de toekomst van de mensheid, dan is deze lezing werkelijk een must voor u!

Bronvermelding: https://selfrealisation.net/NL/LZyugas.php


In het verleden hebben veel Christelijke organisaties gesproken over een bestaan van een 6000 jaar oude schepping. Men was ervan overtuigd dat de aarde niet ouder zou kunnen zijn dan 6000 jaar. In principe is die berekening overeenkomstig met het Kaliyuga tijdperk. Men was niet op de hoogte van de kosmische seizoenen en is ervan uitgegaan dat de berekening die zij erop nahielden correct was. Dat is dus niet het geval. Laten we maar eens kijken naar de optelsom van de vier seizoenen.

Totaal komen we dan uit op een duur van 60.486,72 jaar per omwenteling van vier seizoenen. Dat is slechts één omwenteling van vier kosmische seizoenen. 1000 keer 60.486.72 jaar is gelijk aan 60.486.720.000 jaar.

Maal twee is grofweg 120.973.440.000 jaar. Dit is de uitkomst van de berekening en is gelijk aan de tijd wanneer de schepping heeft plaatsgevonden. Dat is voor de geboorte van Jaldabaoth en ruim voor de schepping van de materie door deze Jaldabaoth.

We zijn nu ongeveer op de helft, dus er zitten zo’n duizend omwentelingen op. Alle seizoenen eindigen steeds in Kaliyuga, om vervolgens weer over te gaan in Sathyayuga. (Satya=waarheid) Het tijdperk van de waarheid, ook wel het Goudentijdperk genoemd.

Dit wetende dan realiseer je je dat een mensenleven slechts een fractie van een milliseconde is ten opzichte van het totale plaatje. Dat beseffende is het helemaal geen rare gedachte, te weten dat de ziel keer op keer incarneert.

Na het vissen tijdperk is het Waterman tijdperk begonnen. Kali yuga begon ongeveer 3102 jaar voor Christus. Kali yuga is de eindtijd van de vier kosmische seizoenen en staat in de geschriften ook op deze manier vermeld. Kaliyuga zal ongeveer rond het jaar 2442 N.C. volledig overgegaan zijn in het nieuwe tijdperk Sathyayuga. Kaliyuga is een tijdperk waarin alle karma tot ontlading komt. Dat is goed te merken. We kunnen dit zien als een periode waarin alles loskomt. Daar wil ik mee zeggen dat alle mensen door de eeuwen heen veel karma hebben opgedaan dat allemaal uitgewerkt moet worden. Alle incarnaties hebben een eigen rugzakje dat in deze tijd tot ontlading komt. Eigenlijk is het een zegen om in deze periode te mogen leven omdat iedereen de kans krijgt om in een hoog tempo zijn karma uit te werken ten einde gezuiverd de eeuwigheid in te gaan.

Het Waterman tijdperk staat ook bekent als chaotisch. Groepen mensen uit allerlei geloofsovertuigingen slachten elkaar af onwetend over wat zij aanrichten. Er zijn veel misopvattingen in de wereld en dit zal leiden tot een totale zelfvernietiging als er van hogerhand niet ingegrepen zal worden.
Deze, van hogerhand gezonden Saosant is de Heiland die dit zal voorkomen.

Hij is een van God gezonden reddende engel. Dan nog is het aan de mens zelf om tot inzicht te komen. Het veranderen van de wereld begint in de mens zelf. Daar waar inzicht groeit, groeit er vrede in de harten van de mensen en zo zal deze mens deze vrede over kunnen dragen op zijn naasten.

Het Waterman tijdperk wordt in de Bijbel, zij het versluierd, al weergegeven.

De discipelen van Jezus vragen Hem op een gegeven moment waar ze het avondmaal, dat bekend staat als het paasmaal, moeten bereiden.

Het paasmaal staat voor de bruiloft, wat op haar beurt weer staat voor de zielsvereniging, of eenwording met de Vader.
De Heilige graal waar de wijn uit gedronken wordt zijn wij zelf.

Het nuttigen van de wijn is de vereniging van het Heilige bloed. We zijn namelijk allemaal één.

Deze eenheid is in de wereld in verdeeldheid geraakt en zo heeft eenieder mens zijn eigen identiteit verkregen. Maar in de kern zijn we allemaal gelijk.

Het avondmaal staat dus voor de eenwording, de opstanding van je ware wezen in het Alomtegenwoordige.

De opstanding wil zeggen; het innerlijk tot leven komen, ontwaken uit de onwetendheid. Of, het opstaan uit de dood. Niet te vergelijken met de dood die we fysiek ervaren, maar uit de dood zoals het leven in deze wereld in onwetendheid geleefd wordt. God woont in de harten van de mens. Hem daarin laten ontwaken is de opstanding.

Uwen parelen niet voor de zwijnen gooien zegt zoveel als; u bent een parel, gevangen in de schelp van het hart. Door de schelp zie je de pracht niet van de parel en leef je in onwetendheid. De zwijnen vertegenwoordigen de animalische hylische mens die zich niet bewust is van zijn ware wezen.

Het zijn de ratten onder de mensen die over de goede getrouwe mens heen walsen en in discussies het goddelijke van hun eigen wezen vervloeken.

Dit slag mensen is er altijd geweest, maar zeker in Kaliyuga staan ze vooraan in de rij om dat wat recht is krom te maken. Geleidt door de innerlijke antichrist. Het wordt er daarom niet makkelijker op voor de goed willende mens, maar de tijd breekt aan dat de kans geboden wordt om uit de ban van deze hylische mens te ontkomen. Het kaf zal van de koren gescheiden worden. Ook de hylische mens zal op den duur ontwaken en tot het Godsbesef komen. Als de tijd is aangebroken, onder de invloed van de machtige “waterman-energie”, kan het avondmaal gehouden worden met al diegenen die het zaad dragen van de goddelijke leer in zichzelf en door reïncarnatie tot rijping zijn gekomen. Het watermantijdperk is de oogsttijd waar het kaf van de koren gescheiden wordt.

De discipelen stelde Jezus een aantal vragen toen Hij sprak over het avondmaal en over het feit dat Hij hen zou verlaten. Als eerste vroegen ze Hem: Heer waar zullen wij U zoeken als U ons verlaten heeft opdat wij U kunnen vinden?

Hij antwoordde daarop met;

Ik Ben in u en rondom u.”

God Woont in het Hart, daar dienen we Hem te zoeken. Eenmaal gevonden zul je begrijpen dat je Het Zelf Bent. Jezus zei ook dat de discipelen naar een stad diende te gaan, waar ze een man met een kruik zouden vinden die hen de weg zou wijzen naar het vertrek waar ze het avondmaal zouden kunnen bereiden. Deze stad is het Jeru-Salem, waar ik al over gesproken heb. De stad die neerdaalt in het hart en vrede geeft en waardoor de schelp zich opent zodat de parel ontdekt wordt. Niemand heeft er ooit bij stil gestaan wat de boodschap van deze woorden was.

Zelfs in deze tijd denkt men dat het letterlijk genomen dient te worden, maar eigenlijk moet je deze woorden als orakel zien en ontcijferen. Hij zegt in principe het volgende;

De stad waar de discipelen de “Waterman met de kruik vinden, is het Jeru-Salem, de hart stad van de goddelijke vrede. De man met de kruik is de verwijzing naar het watermantijdperk. De eigenaar van het huis, waar het maal gegeten wordt is Koning, het astrale zielenlichaam van de uitverkorene die verenigd wordt met God door het maal, of wel de bruiloft, de eenwording. Het rustbed symboliseert de tot rust gekomen ziel.

De kruik zelf bevat het “levende water” waardoor de wassing geschied en inzicht schept in de eens dwalende ziel. In de mens is een machtige energie aanwezig die leidt tot de opstanding, of tot verval. Maar er zal geen enkele ziel verloren gaan.

 

Alleen de tijd die een mens in onwetendheid nodig heeft om tot inzicht te komen is individueel afhankelijk van eigen inzet.

De keuze is dus aan de individu om het proces te vertragen of te versnellen. Eenieder, zelfs degene die zich intens gedragen heeft, kan in volle overgave tot een uitverkorene worden gerekend en dient dan ook als Heilig worden beschouwd.

Als de energievelden van de “Waterman” in kracht toe zal nemen, is dat ook de bazuinstoot voor de ontsluiering van de Apocalyps, het einde van een zeer bewogen en allesvernietigend tijdperk Kaliyuga. Onder de machtige invloed van het watermantijdperk, aan het einde van Kaliyuga, zullen alle ideologen die volkeren eeuwenlang in onwetendheid met elkaar verbonden hielden, vastgeklampt aan het empirisme, als een kaartenhuis in elkaar donderen. Dat geldt voor de godsdiensten, de wetenschap en de politiek met haar zogenaamde welvaartstructuren waar ik het al eerder over heb gehad. De macht die deze instellingen nu over de mens heeft, zal vergaan als sneeuw voor de zon en de prijs die ze ervoor zal moeten betalen, zal ze doen smeken om vergiffenis, maar zij zullen zelf het karma uit moeten werken.

Zelf zullen zij de last moeten dragen en nog ettelijke malen moeten reïncarneren om voldoende inzicht te verkrijgen om de cirkel te kunnen doorbreken. Een goede start zou zijn dat zij luisteren naar wat ik te vertellen heb, of luisteren naar mensen zoals dr. Greer en andere wijzen die wel pogen maar tot nu toe niet gehoord worden.

 

Een atheïst zal beweren dat God niet bestaat en zal Hem alle ellende van de wereld toedichten, zeggende; “Als er een God zou bestaan, waarom grijpt Hij dan niet in in de wereld?”

Een logische vraagstelling, maar als eerste even dit. Ondanks dat de Atheïst God verwerpt, verwerpt God hem niet. Hij is het Zelf in onwetendheid. Ook in het diepste van zijn wezen woont God in de Atheïst. Het is de levensadem waardoor deze mens het leven heeft. Zonder de levensadem zou deze mens niet bestaan, dus hij kan God wel ontkennen, maar God blijft in hem wonen als de levensadem.

Op de vraag waarom God niet ingrijpt in de wereld, is dat al door mij besproken elders in mijn werk. Maar ik zal het nog een keer duiden met andere woorden.

De dwalende mens richt een hoop ellende aan jegens zijn naasten, niet wetende dat deze strijd een strijd is tegen het Zelf.

Omdat de mens zelfverantwoordelijk is voor deze ellende, zal hij deze ellende zelf op moeten lossen omdat het niet de schuld van God is, maar de oorzaak van het menselijk handelen in onwetendheid. God grijpt niet in omdat, wanneer hij dat wel zou doen, de mens die het aanricht er niets van zou leren. Het is de wet van oorzaak en gevolg en als je wil dat de wereld veranderd, zal je bij jezelf moeten beginnen. Dat wat men zaait zal hij oogsten, dus ook het Licht, maar zeker ook de ellende. En aangezien de schepping door de demiurg geschapen is en ellende uitgestort heeft over de mens, kun je hem wel smeken om in te grijpen, maar zijn ingrijpen zal alleen maar meer ellende veroorzaken. De god van de bijbel is de duivel, lucifer en niet de vader.

Nu leven we in een tijd waarbij de sluier de illusie bedekt en de mens de illusie voor waar aanneemt. Dat heeft ver strekkende gevolgen, maar kan alleen door de mens zelf recht gezet worden. Jij bent God. In de kern van je wezen overstijg je de schepper van genesis.

Rating: 4.25 sterren
4 stemmen