De godsdienstleraren en de Schriftgeleerden ontvingen de sleutel tot de ware gnosis. Zij verborgen de sleutel en zijn niet binnen getreden en zij (het volk), die wel binnen wilde gaan, lieten zij niet toe.” Thomas evangelie.

Wat je bent is de Christus Bewustzijn, niet Jezus, maar de Chreïstos manifestatie van Het Al, het Zijn, gevangen in de matrix van het in vlees manifesterende hologram, geschapen door de Demiurg.

De Christus Bewustzijn dienen we zeker niet te verwarren met de mens Jezus. De Christus heeft geen uiterlijke vorm in vlees.
De uiterlijke vorm is slechts een fysieke vorm waar de Christus Bewustzijn in kon incarneren.
Hij heeft ons door die manifestatie laten zien wie wij in essentie zijn.

Nogmaals, het gaat niet om de uiterlijke vertoning die in de kerken aanbeden wordt.
Dat is pure misleiding. ook de kruisiging is van een totaal andere orde dan men ons wil doen laten geloven.

Yoshua (Jezus), was een mens waarin de Chreïstos bewustzijn indaalde of in incarneerde om gehoor te geven aan de gebeden.

Wij Zijn de Christusmens, gelijk aan de manifestatie van de Christus in Yoshua.
Yoshua bij volledig bewustzijn, wij mensen in versluierde toestand.


Het gebed en de smeekbede verhoord


Het verhaal wil dat Jezus de Messias is en de mens verlost heeft uit de klauwen van het kwaad. Onzin.
Geen duizenden Christussen of Messiassen kunnen je verlossen als jezelf niet tot de opstanding weet te komen.


Het hogere zelf

De Christus bewustzijn is het Hogere Zelf. Het Hogere Zelf van jou en mij is Eén met de Vader. Het is de Vader en dat is wat we zijn. Mijn Hogere Zelf is gelijk aan het Hogere Zelf van jou en Yoshua was de manifestatie van het Hogere Zelf om ons erop te wijzen wie we Zijn.

De Zoon des Mensen betekent dat Hij zich vanuit de Vader over de mensheid boog om ze bewust te maken van het feit dat er een weg terug is en dat je zelf dat pad van de opstanding dient te bewerkstelligen.

Niet Hij kan jou verlossen, alleen jij kan jezelf verlossen.


Hij  heeft de hand gerijkt, maar het woord is verdraait door de wereldreligie.
Hij is ons voorgegaan, maar het pad dat hij ging is omgeploegd door de wereld religie.


Jezus de mens en de Vader

Jezus, of liever Yoshua, is de mens waarin de Christus Bewustzijn indaalde om de taak te kunnen volbrengen, zoals het verlossen van de mens van het juk van de Demiurg Jaldabaoth.
De Christusmens is de Mens. Ook in de Adam en in ons allemaal aanwezig. De uiterlijke vorm staat los van de essentie. Ik ben de Adam en het Christus Bewustzijn en dat zijn we allemaal en ook allemaal vergeten.

Hij wordt de Zoon des Mensen genoemd en behoord tot de drie-eenheid Vader/Moeder Barbelo en de Zoon. De Barbelo is de Heilige Geest en de Zoon is tevens de Vader en moeder essentie.
Barbelo was de eerste Mens de zuivere maagdelijke Geest. Zij is de paargenoot van de Heilige Vader, de Onvergankelijke Zuivere Geest waaruit de Christus essentie voortgekomen is.

Christus zou volgens veel overleveringen uitgelegd kunnen worden als de Hoogste Heer van de trillingsfrequentie van Liefde waaruit Hij is voortgekomen. Christus is God, de Vader heeft hem daartoe aangesteld. Hij wordt dan wel als de Zoon aangeduid, maar is God die schept met de goedkeuring van de Vader en de Moeder Barbelo.

Heel vaak is het zo dat als Hij incarneert de mensheid hem aanbidt in zijn uiterlijke vorm. Vandaar dat ik al aangaf dat geen enkele afbeelding Hem ooit zou kunnen omvatten.

Nu heeft Jezus het pad bewandeld dat de weg voor ons vrij gemaakt heeft, maar geen duizenden christussen kunnen jou verlossen. Je zal het zelf moeten doen. Hij heeft het duidelijk verwoord:

Voorwaar Ik zeg u, niemand zal ooit het Koninkrijk der Hemelen binnen gaan op Mijn voorspraak, maar slechts alleen door er zelf van vervuld te zijn.” d.w.z. dat je als mens het Grote Bewustzijn hebt hervonden. Je weet dat je Het Zelf Bent.

Helder. Dus wachten heeft geen zin, hij zal je niet komen halen, het is de vrije wil om te beslissen of je de stap durft te nemen en als je de stap neemt, dan kom je uit in de kern van de Bron waaruit een ieder is voortgekomen.

Het kerkelijk gezag brengt je er ook niet, zij zeiden tot hem in de letterlijke zin:

U zei dat het ware Koninkrijk van God heerst over de harten van de mens en niet over de wereld; Wij (de kerk) kozen voor de wereld.”

Ja dan ben je klaar, dan weet je direct wat je aan o.a. het Vaticaan hebt, geen moer dus.

In wezen zegt Christus het volgende: Ik ben jou, zoals je mij bent. Ontwaak uit de roes en je zult vol zijn van Al wat is en met mij regeren over het Koninkrijk Gods. Kom los van het idee een individu te zijn en zie met de ogen van je hart wie je werkelijk bent. Je bent de god van dit universum en ver daarbuiten. Gelijk ik zeg u: ik ben in u en rondom u. Alles is één er is niets anders dan de eenheid al heeft het velen vormen, geuren en kleuren. Waar het om gaat is dat je jezelf leert kennen, pas dan ga herkennen dat je het zelf bent. Dat pad is vereffend. Kom en wandel, kom thuis.

De Koning der joden.

 

De Romeinen brachten de letters I.N.R.I aan op het kruis waar zij Jezus aan genageld hebben. Volgens de godsdiensten zou dit staan voor “Jezus van Nazareth, de koning der joden”, maar is dat ook zo? Zij vertalen het INRI uit het Latijn op last van Pontius Pilatus. De afkorting vindt men op talrijke kruisbeelden. J.N.R.J. dienen we uit het Hebreeuws te vertalen

 

J.N.R.J. volgens Hendrikus de Gelukkige.

 

De ware betekenis van I.N.R.I. vertaald uit het Hebreeuws betekent: I=J en staat voor Jam.

N = Nour. R = Ruach en J staat voor Jabeshah. Er staat dan geen Jezus van Nazareth, de koning der joden”, maar het spreekt over de vier elementen aarde, water, vuur en lucht of ether. Deze vier elementen zijn nauw verbonden met het leven en het proces van innerlijke vervolmaking. De essentie van de boodschap.

Het is het middel tot realisatie van de steen der wijzen, welke het vijfde element is, namelijk, de Quinta-essentia, die staat voor de weg, of het pad, de esoterische route. De wereldreligie bewandelt het exoterische pad. Wie tot Godrealisatie wil komen, tast in het duister op het exoterische pad.

Dat dit een feit is kan ik herleiden uit wat er aan de hand van wat één van de inquisitore tegen Jezus gezegd heeft in die tijd:

 “U zei dat het ware Koninkrijk van God heerst over de harten van de mens en niet over de wereld; Wij (de kerk) kozen voor de wereld.”

Jezus antwoordde: Voorwaar Ik zeg u, niemand zal ooit het Koninkrijk der Hemelen binnen gaan op Mijn voorspraak, maar slechts alleen door er zelf van vervuld te worden.”

Hiermee geeft Hij aan dat niet Hij de mensen verlost, maar dat de mens zichzelf dient te verlossen. Dus op voorspraak van Hem komt niemand het paradijs binnen. Dat kan ook niet. Toen Hij in zijn astrale lichaam aan Maria Magdalena verscheen, mocht zij hem niet aanraken. Ze zou dood neervallen. Je dient zelf tot die status te komen door er volledig van vervult te zijn. D.w.z. gelijk te zijn aan de trillingsfrequentie van het God Zijn. Pas dan kun je binnen treden

Eenieder, ongeacht de religie zoals deze vanuit de moederschoot ingegeven is, is voldoende en dient tot doel om de samenleving tot eenheid te verenigen. Het zal echter slechts een enkeling zijn die in staat zal zijn om waarlijk tot vervulling te komen.

Geen duizend christussen zullen je het Koninkrijk binnen kunnen loodsen, dat heb je zelf in de hand en de verleidingen van de wereld zijn vaak veel te groot om het doel echt te kunnen bereiken. De mens zelf is dus als enige in staat om tot de ware Godrealisatie te komen in zichzelf.

Het spreekt dus voor zich dat het oprichten van machtige instituten geen enkele zin heeft en dat het pure misleiding betreft als de volgeling het pad van de dwaling wordt opgestuurd. Het is uiterlijke verschijningsvorm, hangende aan pracht en praal.


De opstanding geschiedt dan ook niet na de dood, maar tijdens het leven in dit vlees, zoals ik al geduid heb.

Het lichaam is het instrument om in deze materie tot Godbewustzijn te komen. Wanneer je denkt dat je eerst het lichaam af moet leggen, zul je keer op keer in dit ellendeoord terugkomen. Ware evolutie is geestelijk besef, wat in fysieke vorm niet eens bestaat, al draait de wereld wel op deze theoretische wetenschap.

I.C.H.T.U.S. volgens Hendrikus de Gelukkige

 

Ik heb het al over de betekenis van I.N.R.I. gehad, maar er is meer dan alleen dat. Het teken symboliseert het vissentijdperk, maar het staat ook symbool voor de initialen van Christus.
Het is vaak op auto’s van christenen terug te vinden als sticker.

 

In de oude Griekse mythen wordt het teken ook in letters weergegeven, namelijk I.C.H.T.U.S. wat vis betekent. Maar er bestaat een vermoeden dat hier meer achter schuilt dan alleen de verwijzing naar vis.


Het is een duidelijke verwijzing naar het vissentijdperk en naar de tijd dat de Christus onder de mensen zal komen. De tijd der mythen spelen zich ver voor de komst van Jezus af. Dat niet alleen. De Mythen lijken er meer en meer op dat het ware gebeurtenissen zijn geweest, dus geen mythe is. 

 

Niet alleen Jezus is een Christusmens, naar nu blijkt zijn er ver voor Hem al messiassen geweest die in naam van God de boodschap onder de mensen brachten. De betekenis van I.C.H.T.U.S. heb ik geprobeerd om te ontcijferen. Ik ben tot de volgende uitkomst gekomen.

 

I      = Iesous.

CH  = Chreïstos

T     = Theou.

U     = Uios.

S     = Soter – Stauras.

 

 

Vertaald zou er dan staan geschreven: I = Jezus. CH = Christus. T = God. U = Zoon en S = Verlosser en Kruis. Het kan haast geen toeval zijn en al is het een vermoeden van de betekenis, het is wel iets om bij stil te staan en om erover na te denken.

 

De tijd van de mythen was dan wel ver voor “Christus”, maar de Chreïstos, of Chrêstês is in wezen de schenker van de levensadem en is er dus altijd al geweest. Het feit dat de tijd van de mythen in Sathyayuga afspeelde, geeft ons te kennen dat de mens toen in een andere bewustzijnstoestand verkeerde die niet met deze tijd te vergelijken is.

In elke Yuga is het bewustzijnsniveau anders. In het Gouden tijdperk, dat Sathya Yuga omschrijft, is de mens zich volledig bewust van wie hij is.

Het is daarom ook helemaal niet zo gek dat de oude Grieken de kennis hadden over de toekomstige tijd, bijvoorbeeld de komst van Jezus in het vissentijdperk. De Christusmens worden is een zijnstoestand die ieder mens kan bereiken. We komen er immers vandaan.

De verlichte Boeddha was een in God gerealiseerd mens, Jezus was een in God gerealiseerd mens.

Ook Mohammed was een in God gerealiseerd mens. Zij werden de Chrêstês. De mens is de weerspiegeling van de imitatio-Christi, wat zoveel wil zeggen dat we allemaal een vonk zijn van het goddelijke geheel. I.C.H.T.U.S. en de verklaring rond deze letters is een logisch geheel. Naast de aanduiding dat het vis betekent en het vissentijdperk aankondigt, spreekt de vertaling ook voor zich als; Jezus, Christus, God, Zoon, Verlosser en Kruis. Zelfs het kruis is een verhaal apart en komt het erop neer dat de mens zijn onwetendheid aan het kruis dient te nagelen om tot deze Godrealisatie te kunnen komen. Wanneer je die logica inziet, begrijp je dat je God Zelf Bent.

De kruisiging van Jezus is dus het symbool van het afleggen van de onwetendheid. Vandaar ook de woorden van Jezus aan het kruis; “Vergeef het hen Vader, ze weten niet wat ze doen!”

Als we even teruggaan naar de vroege mens, dan moeten we concluderen dat zij wijzer waren dan we in onze beleving ooit gedacht hebben. Het was bekend dat Jezus, of liever gezegd de Chreïstos in de wereld zou komen om de mens van het juk te verlossen zoals dit op onze schouders drukte. Het oude testament staat vol van straf en stenigingsverhalen en is de dialoog van de jaloerse god Jaldabaoth en niet van de Vader, de Alomtegenwoordige.

Hier zit een logica achter, want als het wel van de Vader zou zijn geweest, was er geen noodzaak geweest om de Zoon des mensen, (De levensadem), naar dit ellendeoord te sturen om ons te verlossen van het kwaad. Laat ik dit even iets nuanceren. De verlossing impliceert niet dat je zonder eigen inzet en vervolmaking opgenomen zal worden in het Koninkrijk. Zoals eerder al geleerd is, dien je er zelf volledig van doordrongen te zijn. De verlossing is de verlossing van het juk en, gezien het feit dat we in onwetendheid gedompeld zijn sinds de roes waar de Adam in gedompeld is, nadat de Eva uit hem is gehaald, zijn we nooit meer ontwaakt uit die roes. Wij zijn de Adam en leven in een droomtoestand in een fantasiewereld waarvan we denken dat deze echt is.

Toen de Ger-Adama, onze androgene oervorm in slaap gebracht werd, was hij nog geen materie. Onze oorsprong is niet het fysieke bestaan, maar spiritueel geestelijk.


De Demiurg wilde de macht over de Grote Mensch en schiep de materie. Hij dompelde de Ger-Adama onder in een roes en onttrok aan hem het RNA om daar de Vrouw van te scheppen. Dat betekent dat hij de medische kennis bezat om het vrouwelijke aspect van de Mensch te filteren uit haar Oervorm in de Ger-Adama.

In de bijbel staats niets over het ontwaken uit deze roes beschreven. Er staat alleen dat Adam zich herkende in het vrouwelijke deel dat uit hem gehaald was door de Demiurg.
Samen, omdat er van één, twee gemaakt is, bevonden zij zich in de tuin van Eden.

De Vader echter, niet te verwarren met de Demiurg riep Adam, waarop de Adam antwoorde en zei: Hier ben ik Vader.

De Demiurg kent de Vader niet en heeft op jaloerse wijze gereageerd, wetende dat Adam het niet tegen hem had.

In het begin was alles nog een spel en waren Adam en Eva zich niet bewust van gedachten en gevoelens. Dat behoorde God alleen toe. Het is de demiurg geweest die hen de wijsheid gaf over dergelijke gevoelens, gesymboliseerd in de appel. Sindsdien herkennen we de gevoelens van verlangen en begeerte en dergelijke, maar zijn we vergeten wie we werkelijk zijn. Dat wil zoveel zeggen dat, wanneer God de Adam aan zou roepen, deze hem niet meer kan antwoorden met; “Hier ben ik Vader”. Vanaf dat moment dwalen we als mens in de roes van vergetelheid door de wereld. En dat is de onwetendheid waar we nog altijd tegenaan lopen. En dat is ook waarom de Christus in de wereld gekomen is, louter om ons de weg terug te wijzen, handvaten gevende om uit die roes te ontwaken.

In principe zijn wij geen individuen die kunnen kijken naar de geschiedenis van de mens, we zijn het Zelf. De ziel is aan een reis begonnen en heeft zich door de jaren heen vermenigvuldigd.

We zijn de dromende Ger-Adama zelf. In die droom is de projectie dat het Heva deel, gelijk aan het vrouwelijke aspect, van ons wezen gescheiden is. Wanneer wij ontwaken uit die droom, bemerken we dat er nooit een scheiding heeft plaats gevonden en dat de wereld waarin we geloofde te leven, niet meer dan een illusie is.

 

En geloof me, dat is niet makkelijk om te beseffen, want ook ik zie nog steeds mensen om mij heen zonder dat ik me direct realiseer dat deze mensen onlosmakelijk met mij verbonden zijn. Als ik een mooie vrouw zie lopen, gaat ook mijn hart harder kloppen. Ik zou liegen als ik dat zou ontkennen. Het vlees is zwak en alleen als ik me er volledig op concentreer kan ik het met een andere blik waarnemen, anders niet. Ik ben daarom gewoon een mens net als ieder ander. Wel drager van de kennis, (Gnosis), misschien, maar evengoed een mens, die wanneer hij zich onopgemerkt door het ego laat leiden, niet anders dan een ander is.  

 

De macht van de Demiurg ( Lucifer, Satan, duivel) is groots en laat ons denken dat al wat is, de wereld is en dat hij de oppermachtige god van dit universum is, maar in wezen is het de duivel, ook wel lucifer genoemd. Hij is de machtige Engel Lucifer die als de gevallene kan worden omschreven. Hij is de zoon van de Grote Sophia die hem voor de Vader verborgen hield en de naam Jaldabaoth gegeven heeft.

 

Zijn macht komt ten einde, maar daar dienen wij niet op te wachten. Ontwaken uit de droom is dát wat ons te doen staat.

Het Armageddon is in volle gang, al merken we daar in de wereld niet meer van dan uitspattingen van geweld, moord en doodslag, oorlogen en wat al niet meer zij. Het Armageddon is een strijd die in de hemelen wordt gestreden, binnen het Pleroma waar deze Demiurg ook in bestaat. Alles is manifest binnen dat Pleroma. De overwinning op deze demiurg zal onze verlossing zijn, waarna er duizend jaar vrede zal heersen zoals voorspelt in de geschriften.

 

Na die duizend jaar zal de mens wederom op de proef gesteld worden, wanneer de demiurg nog eenmaal losgelaten wordt. Dat zou je kunnen zien als het moment dat de bewuste mens wederom in de roes gedompeld wordt en vergeten zal zijn wie ze werkelijk is. De mens zal in die hoedanigheid blootgesteld worden aan tal van verleidingen, die te vergelijken zijn met het leven zoals we dit nu ervaren in de wereld. De wereld zal in eerste instantie wederom het werkveld worden waarin deze zielen zullen incarneren.

Kortom; alles is bekend, maar ontkend vanwege de roes. Zij die sterk genoeg zijn en deze verleidingen kunnen weerstaan, zijn zij die volledig doordrongen zijn van het besef over wie zij in essentie zijn.

Betekent dat dan dat anderen verdoemd zijn? Ja en nee. Ja, in de zin dat zij behoren tot deze Demiurg en nee, dat zij er hard voor moeten vechten om het universele bewustzijn weer eigen te maken.

 

De wereld zal in eerste instantie wederom het werkveld worden waarin deze zielen zulle incarneren. Gelijk de dag van vandaag zullen er mensen zijn die zichzelf verrijken over de rug van een ander en daarmee voldoen aan dat wat de Demiurg van hen verlangt.

 

Het kan heel goed zijn dat de onverbeterlijke zielen samen met de Demiurg zullen worden vernietigd aan het einde van zijn tijd, omdat ze zich onlosmakelijk met hem verbonden hebben, maar het kan ook zo zijn dat deze dwalende zielen alsnog bevrijd zullen worden uit de roes waarin zij zich bevinden.

 

Vast staat dat de Demiurg uiteindelijk wel vernietigd zal worden.
De vraag die mij vaak gesteld wordt is; waarom laat God dit alles zo toe?

Ik kan daar op antwoorden door te zeggen dat er voorkomen dient te worden dat er in de toekomst, in de eeuwigheid, wederom een engel zal vervallen en dat de gehele cirkel opnieuw plaats zal moeten vinden. Nu het proces zo te laten verlopen is als het verzamelen van bewijsstukken ter voorkoming van een volgende val.

Mensen zullen geneigd zijn om te zeggen, dat de foute zielen vernietigd dienen te worden, maar God is barmhartig. Zijn genade is ons genoeg en die genade is dan ook bestemd voor alle zielen, niemand uitgesloten.

 

Hij heeft immers een ieder de kans gegeven om te ontwaken, ook u, dus wie zijn wij om een oordeel te hebben over welke ziel er wel- en welke niet verlost zal worden. Bovendien hebben we het over onszelf. We zijn een eenheid en als eenheid kun je niet tegen een deel van jezelf zeggen dat het niet welkom zou zijn. Het zou een deel van ons wezen amputeren en ons onvolledig maken in onze eenheid, toch?

Het is een onzinnige en onlogische daad om überhaupt over een ander te oordelen omdat je dan een oordeel uitspreekt over het Zelf. Oordelen is typisch iets voor de dwalende mens die zich vereenzelvigd met het eigen lichaam en een de ander ziet als een los staande individu. Dat is kortzichtigheid omdat je net zo goed die ander bent.

Terug komende op het onderwerp rond ICHTUS en de Mythen, het volgende; In de tijd van de mythen wist men wie hij was en heeft door het teken ICHTUS de verwijzing gemaakt naar het vissentijdperk waarin de Verlosser in de wereld zou komen. Het grote bewustzijn was alomtegenwoordig.

 

De tijd der mythen, wat afspeelde in het Sathya Yuga tijdperk, of wel het Goudentijdperk, is slechts de aankondiging van een tijdsperiode, maar is geen mythe. Ook in de bijbel wordt er gesproken over de Nephelim, de reuzen die voortgekomen zijn uit de relaties die de gevallen engelen aangegaan zijn met de vrouwen in onze wereld.

 

Dat lijkt een onwaarschijnlijk iets en is ook jarenlang verwezen naar het land der fabelen. Er staat ook in de geschriften dat het in de laatste dagen zal zijn dat, dat wat verborgen is, naar de oppervlakten van ons bewustzijn zou komen. Dat is exact wat er aan het gebeuren is.

 

Nieuwe methodes van technologisch vernuft worden ingezet en de vondsten liegen er niet om. Reuzen skeletten die gevonden worden, bewijzen dat er weldegelijk reuzen over de aarde rondgelopen hebben en dat het verhaal van David en Goliath absoluut geen fabeltje is.

 

Het boek van Enough, een boek dat lang verborgen gebleven is, verhaalt over deze reuzen. (Zie YouTube documentaires over de Nephelim.)

Het is niet langer te ontkennen dat zij bestaan hebben en dat dit ook de godenzonen zijn waar in de mythen over verhaalt wordt.
Ook zijn zij het die wij uit de verhalen kennen als de Griekse goden.

 

Het is ook in die tijdsperiode dat het bewustzijn een andere dimensie betrof dan ons huidige denkpatroon. De mensen waren zich ervan bewust dat we als mensheid verlost zouden worden door een Messias en dat zij zijn komst wisten te voorspellen in onze tijd en de tijd waarin Jezus leefde.

 

Het ICHTUS, wat vis betekent is een verwijzing naar de komst van de Messias in het vissentijdperk en Zelf kondigde Hij aan dat; “Hij die Mij gezonden heeft zal wederkeren” in het waterman tijdperk. Dat is de Christus, maar niet de fysieke Jezusvorm. Het Christus Bewustzijn zal wederkeren in de mensheid d.w.z. dat het goddelijke Bewustzijn zich begint te openbaren in de harten van de mens.

 

Dit alles zou ons helder voor de geest moeten staan omdat we het Zelf zijn, maar allen zijn dronken door de roes waar we als Ger Adama in gedompeld zijn. We leven een leven wat niet werkelijk als leven te definiëren is en in die hoedanigheid verwerpen dat wat waarlijk echt is.

 

Er zijn onbewuste angsten die we niet kunnen plaatsen zoals bijvoorbeeld de angst voor het cijfer 13, waar ik hieronder enige aandacht aan zal besteden.

 

Kortom; alles is bekent, maar ontkend vanwege de roes

Het geboorte verhaal van Jezus, verteld tijdens de kerstdagen van 1972, door Sathya Sai Baba:

“En het verhaal gaat dat er een ster aan de hemel was die viel met een nieuw licht, en dit licht leidde drie wijzen (Tibetanen) en anderen naar de plek waar de heiland geboren werd”.

Dit verhaal wordt op deze wijze verteld of gelezen en op goed gelovige wijze aangenomen, hoewel sterren nooit zo plotseling vallen of zelfs naar omlaag glijden. Wat het verhaal werkelijk aanduidt, is het volgende;

“Er was een enorme grote Aura vol luister en schittering die de hemel boven het dorpje waar Christus werd geboren, deed oplichten.

Dit betekende dat Hij die voorbestemd was ter wereld gekomen was om de duisternis van het kwaad, de onwetendheid te overwinnen. Hij, het licht der liefde in de harten der mensen en in de raden der mensen zou verspreiden”.

Verschijningen van luister of van andere tekenen die een nieuw tijdperk voor afschaduwen zijn normaal wanneer Gods incarnaties op aarde komen. De aura licht is een teken dat de duisternis vernietigd zal worden. Een Meester arriveert in antwoord op gebed:

“Thamaso maa jyotir gamaya” of vertaald:

“Heer leidt ons van de duisternis naar het licht”.

De mensen hebben gebeden voor Zijn komst. Zij die Hem volgde werden zich bewust van de boodschap, anderen verketterde Hem en misbruikte Zijn Naam. Ze aanbidden het houten kruis waar ze hem zelf aan vastnagelde. En koppelde het volk aan een krom exoterisch systeem.

Jezus werd geboren uit de heilige geest en werd de Christusmens tijdens de doop door Johannes de Doper, niet door Zijn moeder Maria.

Baba vervolgt zijn kerstrede:

“Er is een punt dat Ik vandaag onder jullie speciale aandacht wil brengen. Op het tijdstip dat Jezus op het punt stond om in opperste beginsel van goddelijkheid op te staan, deelde Hij zijn volgelingen iets mee, wat op allerlei mogelijke manieren door commentaren en diegenen die behagen scheppen in het stapelen van geschrift op geschrift en betekenis op betekenis is geïnspireerd, tot dat het allemaal één grote warboel werd. Met Zijn verklaring is zo geknoeid en gedraaid dat zij een compleet raadsel is geworden.”

Baba laat duidelijk merken hoe Hij denkt over de exoterische kerk die in haar eigen voordeel de hele heilige boodschap vervormde, dat er door de bomen het bos niet meer te zien was. Het is juist dat wat de komst van de Avatar zo belangrijk maakt, om de oude glorie van het woord te herstellen. De verklaring die Jezus aflegde was heel eenvoudig, maar is zo verbasterd, dat het onbevattelijk gemaakt is. Jezus heeft gezegd:

“Hij die Mij onder u heeft gezonden zal wederkeren, en Hij wees naar een lam”.

Het Lam is daarin niets meer dan een symbool dat staat voor het geluid “ba ba” de uitspraak stond voor de komst van de Vader  wat ook Baba betekent.

Zijn Naam zal Waarheid zijn- verklaarde Jezus.

Sathya betekent Waarheid.

(Of, met Sa = goddelijk, de Goddelijke Waarheid).

Hij draagt een rood gewaad, bloedrood. Hij zal klein van gestalte zijn, met een kroon van haar. (Baba heeft een bos met kroeshaar. Zijn gewaad is bloedrood/oranje). Het lam is ook het symbool van liefde. Christus verklaard dus niet dat Hij terug zal komen; Hij zei: Hij die mij gezonden heeft zal wederkeren. Baba. Sathya Sai Baba, de goddelijke Vader/Moeder, in Waarheid geboren.

Voor deze Baba was Sai Baba van Shirdi de eerste incarnatie zoals ook verwoord in de Mehedi Mahoud van Mohammed. Shirdi leefde onder de moslims. Ik heb gezocht naar de tekst van deze Mehedi Mahoud, maar voor nu nog niet kunnen terugvinden.

Sathya = Waarheid, hertsteller van het Woord, heeft de weg vrijgemaakt voor de derde incarnatie van deze avatar. Prema Sai Baba. Prema betekent liefde. Zijn naam is de goddelijke liefde van de Vader/Moeder. Prema is al in de wereld en groeit op in India, het land van de oudste en meest zuivere religie in de wereld. Hij die Mij gezonden heeft zal wederkeren slaat dus op de wederkomst van de Vader in de zuiverste vorm. “Liefde = Prema.” Liefde is de Vader en overwint alles.

Persoonlijk heb ik niet veel met een uiterlijke vorm, maar een goede vriend van mij daarentegen weer wel. Het is waar jij je prettig bij voelt. Maar in essentie gaat het om de boodschap en Ben je het Zelf, het is aan jou om de Bron in je te activeren.

Dit verhaal beschrijft in ieder geval de geboorte van het Christus Bewustzijn in de wereld door Jezus, of liever geïncarneerd in de mens Yoshua.

 

Rating: 5 sterren
1 stem