De introductie van het geheimboek van Johannes.


De Apocriefe van Johannes, of wel het geheimboek van Johannes is een van de meest belangrijke vondsten, behorende tot de codexen die teruggevonden zijn bij Nag-Hamadi rond 1945

Het boek geeft inzicht in het ontstaan van de schepping en ehet waarom wij mensen in onwetendheid zijn gedompeld en niet meer weten wie we in essentie zijn. Althans, zo staat het er niet letterlijk, maar wanneer we weten en begrijpen e het lichaam in de geest geschapen is door een Demiurg die de Vader niet kent, dan valt te begrijpen dat wij het vergeten zijn.

O.T. is een ander boek dan het N.T. het oude testament beschrijft het verhaal van de schepping van de jaloerse god (De Demiurg Jaldabaoth) en het nieuwe testament beschrijft hoe we door de Christus terug kunnen keren naar de Ware Bron van Zijn.

Christus dienen we ook zeker niet te verwarren met Jezus zoals deze in de bijbel als mens beschreven wordt. Christus zijn is het Chreïstos Bewustzijn en heeft geen vorm. Wat wij in essentie zijn is de Chreïstos, ofwel de Christusmens. God heeft geen vorm, zoals afgebeeld als oude grijze man met lange baard.

God is slechts een naam die we Hem toebedacht hebben om Hem gestalte te geven, maar in essentie is God een energiestroom, een alomtegenwoordig bewustzijn bestaande uit pure Liefde. 

Al wat is manifesteert zich in dit bewustzijnsveld, de volheid, ook wel het Pleroma genoemd. Het is de Vader/Moeder van Al wat is, daarbuiten is er niets. Het Christus bewustzijn is het derde element, gelijk aan de Vader/Moeder manifestatie.

Je zou de Christus kunnen zien als de manifestatie van de Bron die in de Vader/Moeder Is waardoor alles gestalte krijgt en waar het weer in op gaat.

Jij en ik zijn die manifestatie binnen het Pleroma van de Vader/Moeder.

Het Griekse woord Pleroma betekent 'volheid'. ik vertaal het soms naar het volle veld veld van algeheel goddelijk bewustzijn waarbinnen alles manifest is, daar waar alles gestalte heeft. In principe leven we binnen dat veld. iets daarbuiten bestaat niet omdat het al omvattend is.

Jezus zei tegen de discipelen die Hem vroegen waar ze hem zouden moeten zoeken als Hij niet meer onder hen zou zijn; "Ik Ben in u en rondom u" Daar gaf hij mee aan dat alles in de Vader is, ook de manifestatie waarvan wij denken dat het buiten onszelf ligt. In u betekent werkelijk de kern van je wezen. Het hart en rondom u in de harten van uw naasten. Samen vormen we de eenheid in de Vader.Wie of wat is Jaldabaoth


In het geheimboek van Johannes komt tot uiting dat het vrouwelijke aspect van de Sophia zonder haar paargenoot en zonder medeweten van de Vader, eenzijdig overgegaan is tot het scheppen van een "zoon". Zij wilde haar evenbeeld tot uiting brengen. De Sophia kennen we als wijsheid, of drager van de wijsheid.

Al wat in perfectie geschapen wordt vind plaats door de Vader/Moeder. Wanneer een enkel aspect van deze perfectie eenzijdig schept door gedachten (De macht van de gedachte is een scheppende), dan schept deze niet in de volheid van het Pleroma. Al het geschapene zal dan de gnosis  van de volheid missen en misvormd zijn. De Vader/moeder is de almacht met daaronder velen schepselen die op hun beurt, met hun paargenoot en de goedkeuring van de Vader/Moeder essentie, alles tot manifestatie brengen wat gewenst wordt. In dit geval is dit niet geheel volgens plan gegaan. Helaas plukken we daar nog altijd de zure vruchten van, in die zin, dat we verwijderd zijn van de bron en verwijderd zijn van de kennis van het ware Zijn.

Jaldabaoth kent de Vader niet en dat verklaard waarom wij het ook vergeten zijn. Lichaam en geest zijn de creatie van de demiurg en ons Grote zielenwezen, de levensadem is erin gevangen. 

In het geheimboek wordt over deze scheppingsdaad van de Grote Sophia gesproken.
Hiernaast zie je een afbeelding van het boek van Jacob Slavenburg en Willem Claudermans waarin alle geschriften vertaald en gebundeld zijn


Het schepsel dat de Sophia eenzijdig schiep, noemde zij dus Jaldabaoth, wat zoveel betekent als oerlelijk schepsel omdat het verre was van de perfectie. De Sophia schaamde zich voor haar daad en verborg haar schepsel op een troon tussen wolken buiten het Pleroma van de Vader zodat het niet zichtbaar zou zijn. (wat natuurlijk onmogelijk is voor de Alomtegenwoordige, want alles manifesteert zich binnen Het Grote Bewustzijn van de Vader.

In de laatste dagen zal alles wat verborgen is, zich openbaren, zoals omschreven staat in het NT. 
We zitten in de eindtijd van het Kaliyuga tijdperk en is het bewustzijn groeiende. We staan aan de vooravond van de overgang van 3 naar 5D. de trillingsfrequentie is zich aan het verhogen waardoor meer informatie doordringt tot ons bewustzijn, ofwel we zijn aan het ontwaken uit de roes waar we als Adam in onder gedompeld zijn. De kennis die vrijkomt verteld o.a. over de locatie waar Jaldabaoth zich schuil houd. waarschijnlijk is dat in de cluster van Orion vanuit waar het zich manifesteert 


Jaldabaoth, die de Vader niet kent en enorme energieën onttrekt van de Moeder (Sophia), waarvan hij denkt dat zij de enige macht is die boven hem staat zoog hij haar leeg als een parasiet. 

Door de onttrekking van de machtige energieën van de Sophia, werd de Grote Sophia zwakker en kleiner en kon op den duur niet anders dan haar fout kenbaar maken bij de Vader. Ze werd hersteld in haar kracht. Desalniettemin heeft Jaldabaoth geen kennis van de Vader.

De macht die hij aan de Sophia onttrok maakte dat hij overging tot het scheppen van Engelen/Archonten en een diversiteit aan rassen schiep waaronder demonen en kwaadwillende soorten die hem konden dienen. 

hij schiep de materie en zo ook de aarde zoals in het OT omschreven staat en riep uit "laat ons mensen maken naar ons evenbeeld" Laat ons impliceert dat hij wist dat hij niet alleen was en ten tweede, de Archonten nodig had om mensen te scheppen naar het beeld van hen die rondom hem heen manifesteerde. een verfijnde omschrijving vind je terug in het geheimboek zelf.

Jaldabaoth, die al aangeeft een jaloerse god te zijn, schept de mens, maar het vlees blijft dood liggen en hij krijgt er geen leven in. zou het zo blijven liggen, dan zou het uiteindelijk weer vergaan, zonder dat er ooit leven in geweest is. Zonder bezielde geest zal het niet op kunnen staan. Hij dwingt de Sophia om de mens de levensadem te geven. Aangezien zij opgebiecht heeft bij de vader wat zij geschapen heeft, keert zij naar de Vader en smeekt hem om de schepselen de levens adem in te blazen.


De levensadem is de zielenkern van de Vader/Moeder. Zodra de Vader besluit om de zielen adem in te blazen, dan betekent dat, dat er een goddelijke zielenvonk incarneert in het zielloze lichaam dat Jaldabaoth geschapen heeft.  De eerste mens is de androgene vorm Adama, noch man, noch vrouw. Dat is de oervorm, de Grote Mensch. wat niet helemaal waar is, want het Moeder aspect, Barbelo, die wij kennen als de Heilige Geest, wordt omschreven als de eerste Mens in de Geest zoals zij uit de Vader tot manifestatie kwam.


De Adam, ( Grote Mensch) lag in het paradijs als levenloze schepping van de Demiurg. Dit paradijs, wat wij kennen als de tuin van Eden. Echter, dit was niet op aarde, maar in hogeren sferen, in een hogere dimensie. Op het moment dat de levensadem ingeblazen werd, stond het op en wist wie hij was, groter dan degene die hem dit lichaam gegeven had. Dat frustreerde Jaldabaoth. Vandaar ook dat hij uitspreekt een jaloerse god te zijn. Hij zal er dan ook alles aan willen doen om de mens zodanig te bespelen dat de mens alleen hem zal aanbidden en niet de macht die boven de Demiurg uit gaat. De tijd waar we nu in leven wordt die macht  enorm op de spits gedreven omdat  hij weet dat hij niet lang meer zal hebben. dat zal ik uitleggen:


We leven in de eindtijd van Kali Yuga (het ijzeren tijdperk) van list en bedrog. Jaldabaoth kun je ook zien als een soort van kwantum computer van waaruit de simulatie (wat wij leven noemen), gestuurd wordt. Die computer dreigt over belast te raken en grijpt hij in om het mensenras te decimeren. Hij doet dat door o.a. de inzet van de Archonten en op hun beurt manifesteren zij zich in de wereld, nemen zeer hooggeplaatste posities aan en vormen zij de 1 % van de wereldbevolking die de totale macht op aarde representeert. 

Kurtzweil, Gates, The Rotchilds en Rokkefellers is maar een kleine greep van deze dominante 1%.
Zij vertegenwoordigen de agenda van de duisternis. Dat zullen ze ontkennen en de meeste van ons zullen denken dat het gewoon mensen zijn. Dat zijn het in eerste opzicht ook wel, maar dan wel degene die hun ziel aan de duivel verkocht hebben. En dat is al generaties lang in deze bovengenoemde families gaande. De Bushclan is daar ook een voorbeeld van. Er zijn praktijken die het daglicht niet kunnen verdragen en zo blijft het verborgen voor de ogen van de mensheid, al komen er steeds meer gaten in het netwerk van de Demiurg en komt er meer en meer aan het licht.

Ik kopieer dit stuk en neem het mee naar een aparte pagina, waar ik dieper in zal gaan op de rol van deze machten op aarde en het agendapunt dat behoort tot plan "het decimeren van de wereldbevolking" middels Covid 19. Zie pagina C19.

 


De roes en de tweedeling

Dit onderdeel wenst een eigen hoofdstuk omdat er veel verwarring is over de rib van Adam waar Eva uit zou zijn geschapen.

Zie elders op de site "de roes"


De roes is een staat van onwetendheid waar we als mensheid nog altijd in verkeren. Adam is nooit wakker geworden uit de verdoving die hem is toegediend en leeft sindsdien voort in onwetendheid.

Wij zijn de Adam en de Eva, terug te leiden naar de Grote androgene mens.


De verleiding en de verbanning uit het paradijs

De slang die Eva verleide is Lilith.

De verleiding vond plaats omdat Lilith jaloers was op Adam en Eva omdat ze het naar hun zin hadden. De Demiurg had de macht niet over  de Grote mens. De enige manier om de mens in het duivelse web te vangen, was door ze zodanig te manipuleren dat ze (we) zouden vergeten wie zij (wij) in essentie Zijn. Lilith was de degene die ze in het web zou vangen


De verbanning is niet zo zeer dat we uit het paradijs verdreven zijn, maar eerder dat we vergeten zijn wat dat paradijselijke (eeuwige) leven inhoudt. De val in de materie, die ook wel de zondeval genoemd wordt, is in wezen een val van de hoge trillingsfrequentie, naar een veel lager trillingsniveau. Het was de val of verval in 3D waar we met beperkingen moeten leven, pijn lijden, verdriet ervaren, lust, geweld, liefdeloosheid separatie enzovoort. Dualiteit scheid ons van de eenheid, maar zo te denken is niet meer dan een illusie.  Zolang we niet op weten te staan uit deze roes, slapen we in onwetendheid, denkende dat we in deze wereld thuishoren. niet zo'n hele moeilijke gedachte, omdat je hier geboren bent, maar dat wat je denkt te zijn, ben je niet. Je bent dit lichaam niet. Je bent de ziel die erin gevangen genomen is. Je bent GOD in een goddeloze wereld zonder te beseffen dat je Het Zelf Bent.