Adam en Lilith

In de eerste aanleg van de scheppingsdaad, schiep Jaldabaoth door de Archonten, de eerste mens in vlees en bloed. In Genesis 1 verhalen de geschriften over dit proces. Net als alle levende wezens schiep hij twee gelijke wezens uit het leem der aarde. Dat wil zeggen de stoffelijke vorm uit de aarde zoals Gaia zelf gevormd is. Gaia is moeder aarde en heeft in haar wezen alle grondstoffen waaruit alle lichamen bestaan. Je bent als lichaam dus deel van moeder aarde, de aarde die nu zo misbruikt wordt door haar kroost.

Hij schiep twee gelijke wezens, de man en de vrouw uit het leem der aarde.
de man werd de Adam genoemd en de vrouw Lilith. Omdat beide gelijk aan elkaar waren, ieder uit het leem der aarde ontstond er al snel onenigheid tussen de twee. Op het gebied van seksuele interactie domineerde Lilith en weigerde aan de wens van de Adam te voldoen, wat we in kunnen vullen als dat zij niet onder wilde omdat dat zou betekenen dat ze zich aan haar man Adam over zou moeten geven. Dit zorgde ervoor dat de twee constant in conflict raakte en er ruzie tussen beiden de boventoon voerde. Het duurde dan ook niet lang voor zij op de vlucht sloeg en niet langer bij Adam wilde blijven. Haar vlucht had ook te maken met een ontdekking die zij deed en kennis kreeg over de onuitspreekbare naam van God (de Demiurg). Lilith verborg zich in de woestijn en sliep met vele demonen. Laten we even het verhaal verduidelijken. Het leem der aarde is de basis, maar deze schepping vond niet plaats in de dimensie waarin wij leven. Dit was voor de val in de dichtheid van de materie zoals we die nu ervaren. Met andere woorden, de schepping had een hogere trillingsfrequentie dan de 3d vorm waar wij als verdwaalde zielen in ronddwalen.

Jaldabaoth trachtte haar nog over te halen om terug te keren naar de Adam, maar dat weigerde ze en baarde uit de gemeenschap met de demonen vele kinderen. En het verhaal gaat dat zij de moeder is van Lucifer die we niet moeten verwarren met de duivel (de demiurg), wat maar al te vaak het geval is. Hoe dat precies zit laat ik hier verder open omdat ik niet in staat ben hier een duidelijk antwoord op te geven. Wat ik wel weet, is dat Lucifer een brenger van licht genoemd wordt, die in de duisternis gevallen is en er op aan dringt erkent te worden. Het is jou schaduwzijde die je spiegelt en aandring om van twee weer één te maken, althans, dat is het gevoel dat ik erbij krijg.

Een ander theorie zegt dat Lilith de vrouw van Lucifer was en niet alleen met demonen paarde in de woestijn. Er bestaat een theorie dat lilith de slang zou zijn die Eva later zou verleiden om de vrucht te eten van de boom van goed en kwaad. In Parijs is daar een reliëf van te zien aan de Notre-Dame

Na haar vertrek verzande Adam in een soort van eenzaamheid en riep hij de Vader aan.
Nu begeven we ons op een helend vlak omdat de Vader slechts de levensadem had geschonken aan de scheppingsdaad van de Demiurg. Geloof me, toen ik dacht alles te weten, merkte ik dat ik helemaal niets wist en eigenlijk nog in de luiers zat, maar volg daarin mijn hart en mag ik duiden dat het de Demiurg is die op de Adam reageerde in zijn gebed over de eenzaamheid die in hem ontstaan was, nadat Lilith hem verlaten had.

Over het ontstaan van Eva verhaal ik hieronder verder, maar ga ervan uit dat Lilith degene is die de Eva uiteindelijk verleidde om de vrucht te eten van de boom van goed en kwaad. Dat heeft twee redenen. Ten eerste wilde zij dat de mens zou weten wat de verschillen zijn tussen goed en kwaad en ten tweede dat we als mens de vrouw die nu onderdanig was aan Adam, te betitelen als de verleidster van het kwaad.

De Adam en de Eva, man en vrouw, leefde in het paradijs en waren volledig van de domme gehouden door de demiurg, betreffende de ware toedracht van de schepping. De Mens leefde in onwetendheid, gelijk aan de schepper van de fysieke vorm. De mens was naakt en had dit niet eens in de gaten. In het paradijs, de tuin van Eden, die zich op een hogere trillingsfrequentie manifesteerde, stonden twee bomen. De boom van kennis tussen goed en kwaad en de boom des levens. Toen Eva, de vrouw, van de boom van goed en kwaad gegeten had, vielen de schellen van de ogen. Dat was het moment dat de Demiurg ingreep om te voorkomen dat ze ook van de boom des levens zouden eten. Zouden ze daar van gegeten hebben, dan zou de mens eeuwig leven en volkomen gelijk worden aan de schepper en dat wilde hij niet omdat de mens geschapen was als slaven ras en niet als vrije geest.


citaat: Bronvermelding: Wikipedia

In de Hebreeuwse Bijbel wordt eenmaal gesproken van een Lîlît, namelijk in Jesaja 34:14. Door volksetymologie werd haar naam verbonden met laylâ, "nacht". Het woord is echter ontleend aan het Akkadische lilitu.

In Jesaja wordt geprofeteerd dat Edom een woestenij zal worden waar allerlei demonen zullen wonen, waaronder Lilith. In de verschillende versies en vertalingen van de Hebreeuwse Bijbel werd de naam Lilith echter geherinterpreteerd. Zo vertaalden Symmachus en Hiëronymus de naam met Lamia, een demon uit de Griekse folklore en volgens Hiëronymus een van de Erinyen. In de vakliteratuur is voorgesteld dat Lamia kan zijn afgeleid van Lamasjtoe, omdat beide (iconografisch) zijn geassocieerd met ezels. Dat verklaart de vertaling van Lilith in een versie van de Hebreeuwse Bijbel als onokentauros, "ezel-centaur".

In na-bijbelse joodse geschriften zoals de Talmoed en in vroege christelijke geschriften staan verwijzingen naar lilin, een groep van mannelijke en vrouwelijke demonen. Lilith, een van hen, wordt beschreven als een demon met lang haar en vleugels, die 's nachts actief is en mannen dwingt tot copulatie als die alleen in een huis slapen. Een enkele keer geldt zij als de partner van Ahriman, de kwaadaardige tegenstrever van de oppergod Ohrmazd uit het zoroastrisme. In de Midrasj staat voorts dat Lilith een kindermoordenaar is. In Aramese magischeexorcistische en andere teksten is geen sprake van een groep lilin, maar van een groep liliths. Ze worden nu eens weergegeven met vleugels, veren en wild puntig haar, dan weer als mannen die op vrouwen lijken en andersom.

einde citaat Wikipedia

De afbeelding links is een replica van de beeltenis zoals Lilith afgebeeld is op oude klei afdrukken. het verhaal gaat dat Lilith eerst een hele mooie vurige en hartstochtelijke vrouw was. later zou zij tot het kwaad gaan behoren. Ze zou zich voeden door het eten en leegzuigen van de botten van mensenkinderen. 

 

Nu is het zo dat alle krachten en machten zich in deze eindtijd dienen te verenigen. Dat zou betekenen dat Lilith wederom tot Adam dient te keren om zich hiermee te verenigen. Eva zal dan uiteraard weer deel uit gaan maken van het vlees van Adam. m.a.w. de schepping uit de rib  (ribo) zal dan ongedaan gemaakt worden. ( zie hoofdstuk "de Roes")

In het geheimboek van Johannes wordt niets gezegd over Lilith.
 in de Nag-Hammadi geschriften vinden we de volgende vertaling:

Tekst onder constructie toevoeging later deze maand.

Rating: 5 sterren
1 stem