Pagina onder constructie, zie voor meer informatie de onderstaande linkopmerking: de site verteld het vermeende verhaal van de herkomst van de Nephilim en hoe zij  de vrouwen des mensen tot zich namen. er ontbreekt een element, het kan zijn dat de kennis ontbrak en daarom niet benoemd is. De Nephilim zijn Gigantische reuzen waarvan Goliath wel de bekendste is.

Nephilim betekent ook gevallen of gevallene. Het betreft hier een engelenschare die de mensenvrouwen aantrekkelijk vonden en met hen paarde. 

Deze engelen, of gevallen engelen behoren tot de engelen schare van Jaldabaoth, de Demiurg, of wel de schepper zoals hij in het O.T. beschreven staat.

Jaldabaoth is de schepper van de materie en van het vleselijke lichaam.


Bronvermelding onder: Wikipedia


In de gnostiek is de demiurg ontstaan als gevolg van een breuk in het Pleroma. Dat is de benaming voor de volheid, de structuur en verblijfplaats van de goddelijke wereld. Aan de top van het Pleroma is in de meeste gnostische constructies sprake van een Vader, een Moeder en een Zoon. De Vader ziet zich weerspiegeld in het lichtwater dat hem omgeeft en realiseert zich dat hij zichzelf ziet. Die gedachte verzelfstandigt zich en dat creëert de Moeder, vaak aangeduid als de Eerste Gedachte of ook wel Barbelo. Zij ontvangt een lichtvonk van de vader en produceert een Licht, de Zoon.

In de constructies over het Pleroma verschijnen dan eonen, die vaak paarsgewijs (man-vrouw) gegroepeerd zijn. Dat zijn vaak emanaties van de Moeder en de Zoon. Het zijn goddelijke krachten van een lagere orde. In vrijwel alle teksten hebben de eonen een vorm van een ruimtelijk aspect. Het kunnen entiteiten zijn, die de bewustzijnsniveaus beheersen die er tussen hemel en aarde zijn. Over het algemeen is er sprake van een hiërarchische structuur van eonen.

In een aantal variaties wordt in de gnostische literatuur dan verhaald dat het laagste eon, Sophia, ook wel Pistis Sophia een onbezonnen daad begaat. In een aantal constructies wil zij uit zichzelf iets voortbrengen zonder de wetenschap van haar paargenoot en de Vader. Dat heeft een misgeboorte tot gevolg. Die wordt door Sophia buiten het Pleroma gestoten. Dat wordt de demiurg, vaak Jaldabaoth genaamd.

In de gnostiek wordt die vereenzelvigd met JHWH, de Hebreeuwse God van het Oude Testament. De demiurg is verantwoordelijk voor de schepping van de materiële wereld en de mens. Die schepping is in wezen een slechte nabootsing van de werkelijkheid van het Pleroma. Vervolgens krijgt door een actie vanuit het Pleroma, vaak maar niet altijd door Sophia, de mens een goddelijke vonk van de hoogste God ingeblazen. Die vonk zit echter gevangen in het lichamelijk omhulsel van de mens. Het is in die constructies ook altijd de bedoeling van de demiurg, dat die vonk daarin gevangen blijft. Deze mythologische constructies worden verhaald door een hervertelling en gnostische exegese van elementen uit het Bijbelboek Genesis.

In het orthodoxe christendom was het kwaad in de wereld een gevolg van de zondeval van de eerste mensen. In het gnostische christendom was de schepper god, de demiurg, verantwoordelijk voor alle onheil. In de diverse gnostische stromingen kan de demiurg wel een wat andere hoedanigheid hebben. In het sethianisme was de demiurg een boosaardig wezen met slechte eigenschappen en kwade bedoelingen. In het valentinianisme is de demiurg niet een echt slecht of echt goed wezen. In de valentiniaanse constructies is de demiurg meer een dwaas, die nu eenmaal een rol heeft te spelen in het proces dat uiteindelijk moet leiden tot herstel van de breuk in het Pleroma en de verlossing van de mensheid.

 

einde citaat Wikipedia

In de wereldreligie is het zo dat je de orthodoxie moest volgen, zij kende "de waarheid" en als je niet volgt was je een heks of een afvallige die op de brandstapel terecht kwam. Een hele lange periode is de evolutietheorie van Darwin aangehangen en alles wat van de kerk of de evolutie theorie af vond wijken van die norm, werd afgedaan als mythe of flauwekul.

Het was Darwin zelf die zij dat hij niet zeker wist of zijn theorie, wat immers maar een theorie was, ook daadwerkelijk het geval was.
hij heeft ook gezegd dat andere wetenschappers na hem, waarschijnlijk de theorie zouden kunnen weerleggen.

Inmiddels is de theorie weerlegd, al houd men nog altijd vast aan het oude vertrouwde. en ja, er is wel een vorm van evolutie. ten eerste op geestelijk / spiritueel gebied, daar groei je en ontwikkel je door naar het Hogere Zelf. er is geen evolutie zoals de theorie ons wil laten geloven, behalve adaptie. d.w.z. dat soorten zich aanpassen aan de gegeven omstandigheden bij rampscenario's bijvoorbeeld de dinosaurussen zijn uitgestorven, maar nu blijkt dat het DNA voorleeft in o.a. vogelsoorten, maar of dit juist is kan ik niet beantwoorden.

de Nephilim zijn de "Mythische" reuzen waar in de geschriften over gesproken wordt. Geen Mythe, want fabeltjes zouden niet zomaar in de bijbel weergegeven worden. sterker nog, er zijn maar vier evangeliën opgenomen in de bijbel in plaats van alle tweeëndertig evangeliën. er is dus een willekeurige selectie gemaakt, passende bij wat de wereldreligie het volk aan worst voor wilde houden om de mensen te binden aan het kerkelijk systeem, i.p.v. ze naar de Vader te leiden. Dat kan ook niet anders, want de jaloerse god van het O.T. is dan wel schepper, maar niet de Vader. En aangezien wij geschapen zijn (fysiek) door de demiurg die de vader net kent, weten wij eigenlijk ook niet zo goed meer wie we in essentie zijn.


De Nephilim is geen mythisch verhaal, het zijn de oude Griekse goden, zoals Zeus, het zijn reuzen en woeste, vaak ook kwaadwillende strijders, geboren uit de mensenvrouw, bevrucht door de gevallen engelen van Jaldabaoth.

In zekere zin zijn de reuzen dus een semi menselijk ras en al is het leng stil gehouden, de skeletten van deze Nephilim worden regelmatig terug gevonden; hier onder enkele afbeeldingenEr begint wat meer licht in die duisternis te schijnen en dankzij de technologische ontwikkelingen, zowel binnen de media als op het veld, kunnen ze het niet langer onder de tafel houden. de mens smacht naar informatie en zoals gezegd in de geschriften. zal alles wat verborgen is aan het licht komen. Dat is precies wat er nu gaande is is de wereld. kerken lopen leeg omdat ze alleen hel en verdoemenis zaaien en zelf nou ook niet bepaald heilige boontjes zijn. vroeger had je respect omdat je niet beter wist, maar dat is nu wel anders.


Zo kunnen we ook steeds meer licht werpen op het idee dat we niet alleen in de ruimte zijn en dat er weldegelijk buitenaardse beschavingen zijn zowel goed willende als kwaadwillende entiteiten.

Sommige van deze rassen wonen op aarde en zijn dan wel shapeshiffters of wonen onder de aarde of in de oceanen van de aarde. Andere komen van buiten de aarde. Alles soorten houden ons nauwlettend in de gaten. de ene werkt voor- en de andere tegen ons. Het zou ook raar zijn als we de enige levende planeet zouden zijn in dit immens grote universum, toch?Ook reptielachtige intelligenties zouden op aarde belangrijke posten bedienen. er gaan geruchten dat het blauwbloed van alle koningshuizen reptiliaans is. sterker nog, zij zouden de wereld domineren en in hun greep houden, ze vallen niet op omdat het shapeshiffters zijn, dus als een mens manifesteren in de wereld.