Introductie

 

De tijd waarin we leven is de tijd zoals beschreven staat in o.a. de bijbel. Het is de eindtijd, de tijd van de Openbaring. De letterlijke vertaling van bijbel is biblio, of wel bibliotheek van boeken een verzameling van boeken waarin wijsheden en verhalen staan als overlevering uit het verleden en vol verwijzingen naar deze tijd. Echter, de bijbel bevat slechts een minuscuul deel van de vele evangeliën en niet zonder reden.

De exoterische religies hebben het Licht uit het samengestelde boek (Biblio) weggelaten om de doodeenvoudige reden dat zij het volk wilden domineren en van de domme wilden houden. Zij waren erbij gebaat om het volk verre van het ware licht te houden en ze te binden aan hun indoctrinerende systeem. Een andere reden is simpelweg, zoals ook in de bijbel beschreven staat, dat pas in de laatste dagen al het verborgene geopenbaard zou worden. M.a.w. pas dan wanneer de mens er rijp genoeg voor zou zijn het te begrijpen.

Die tijd is aangebroken. Er zijn de afgelopen 75 jaar meerdere vondsten gedaan, zoals de Nag-Hamadi geschriften en de Dode zee rollen. Deze geschriften werpen een totaal andere kijk op de ontstaansgeschiedenis van de mens en wie we werkelijk zijn. Dat niet alleen, het werpt ook een totaal andere kijk op het scheppingsverhaal, God en de schepper van de materie en welke invloeden er spelen op ons dagelijkse leven.

In tegenstelling tot wat de wereld religie ons mensen als exoterische leer heeft voorgehouden, door alles buiten ons te plaatsen, spreken alle geschriften die niet in de bijbel opgenomen zijn over het esoterische pad. D.w.z. dat we naar binnen moeten keren om de waarheid te ontdekken. Als we het buiten onszelf zoeken en met vingerwijzende gebaren trachten ons gelijk te krijgen, scheppen we dualiteit. Dualiteit is wat de wereldreligie verkondigt om de mens in onwetendheid te houden zodat ze makkelijk aan het systeem te verbinden waren.

Wat we werkelijk zijn is Licht, energie en volledig bewustzijn, liefde en een in eenheid verbonden goddelijke ziel. M.a.w. wij zijn God, (Niet te verwarren met de entiteit die de materie geschapen heeft). Wij zijn God, gevangen als Lichtend wezen in een donkere materie. We zijn dit lichaam niet.
Gaandeweg zal ik hier meer uitleg over geven.

Algemeen bekend zijn de verhalen over reuzen die ooit op aarde geleefd hebben. Het is het nageslacht van de gevallen engelen die, zoals ook in de bijbel beschreven staan, de vrouwen der aarde mooi en aantrekkelijk vonden en geslachtsgemeenschap met deze vrouwen hadden.
Deze verhalen zijn talrijk, maar door de wereld religie verwezen naar het land der fabelen en afgedaan als mythen. Geloof me, alle mythen zijn waar. In deze eindtijd komen er steeds meer aanwijzingen boven water die dit bevestigen, zoals bijvoorbeeld de vondsten van enorme skeletten

In de bijbel worden deze reuzen omschreven als de Nephilim waar Goliath wel één van de meest bekende is. De gevallen Engelen die geslachtsgemeenschap hadden met de aardse vrouwen, zijn in wezen de Archonten die tot op de dag van vandaag enorme invloed uitoefenen om op leven en zich voeden met emoties van de mens, zoals angst, hebzucht, lust en begeerte, wanhoop, twist, list en bedrog. Dit is maar een kleine greep uit de galerij. Zonder deze emoties, of liever gezegd de energieën die deze emoties uitstralen hebben de Archontische machten geen voedingsbodem.

Nu gaan we ervanuit dat God de schepper is en dat deze engelen zich tegen hem keerden en zo de kwade machten vormde, maar dat is een verdraaid verhaal. God is de schepper van de materie niet, al is onze levensadem goddelijk. Ingewikkeld verhaal, maar eenmaal in de juiste volgorde uitgelegd, valt alles op zijn plek. Hiervoor dienen we ons te verdiepen in de vraagstelling: “Als God de schepper niet is van de materie, wie is dat dan wel? ”

Op de website zal ik per onderdeel in chronologische volgorde licht op de zaak werpen.
De bijbel bestaat uit twee onderdelen. Het oude testament en het nieuwe testament.
In het oude testament wordt gesproken over een jaloerse straffende god, terwijl in het nieuwe testament liefde en barmhartigheid de boventoon voert.

Inmiddels is bekend dat de god van het oude testament de Vader niet is. M.a.w. de scheppende macht uit het oude testament is de Demiurg die we beter kennen als Lucifer, satan, duivel.

Zijn ontstaan hebben we te danken aan een eenzijdige schepping van het moeder aspect, de Sophia.
Ik zal er hier niet te diep op ingaan omdat het te verwarrend wordt als je je de kern van het verhaal nog niet eigen gemaakt hebt. Maar het komt erop neer dat deze demiurg de god van het oude testament is en overgegaan is tot het scheppen van de materie, met als reden de mens (De Grote Androgene vorm van de Ger-Adama), gevangen te nemen onder de toorn van deze oermacht omdat hij grip wilde hebben over het zielenlicht van de grote mens. M.a.w. wij zijn als lichtwezen gevangen in de duistere krochten van deze duivelse schepper. Dit verklaard waarom we vergeten zijn wie we werkelijk zijn.

We leven in onwetendheid en dit komt overeen met het feit dat de demiurg de Vader niet kent.
We zijn immers geschapen naar het evenbeeld van de demiurg, levende in een roes van vergetelheid.
Bovendien worden we in die greep vastgehouden en zijn we verbonden aan het rad van Samsara, wat betekent, het cyclische bestaan. Het rad van sterven en weer geboren worden.

De gevangen ziel wordt dus keer op keer opnieuw in een fysiek lichaam geboren en lijkt het een eindeloze cirkel die we maar niet weten te doorbreken. De wereldreligie helpt ons niet echt door alles buiten onszelf te laten zoeken, maar zodra we op esoterische wijze aan de slag gaan in de gegeven tijd, van incarnatie tot incarnatie, zijn we in staat om die cirkel te doorbreken en terug te keren naar de ware Bron van ons Zijn.

De tijd waar we nu in leven schept mogelijkheden omdat de trillingsfrequentie van de aarde aan het stijgen is. Dit is de voorspelde tijd waar ik zojuist over sprak. Een tijd waarin al het verborgene geopenbaard wordt zodra je je eigen trillingsfrequentie af weet te stemmen op de frequentie van de gehele schepping, openbaart zich een hoger bewustzijn. Alle puzzelstukjes vallen dan op zijn plek.

Je gaat zien dat we eeuwenlang besodemieterd zijn, maar het is zinloos om je daar tegen te verzetten omdat je dan de Archontische machten alleen maar meer voeding geeft en je je trillingsfrequentie verlaagd, terwijl je die nu juist moet zien te verhogen..